search
Chào mừng bạn, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Gửi bài tập cần hỏi của bạn ngay

Thành viên vinhbnlc12

Hoạt động của vinhbnlc12

Điểm: 1,631 điểm (hạng #216)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 99 (trong đó có 60 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 333 (có 51 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 113
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 188 câu hỏi, 56 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 232 bỏ phiếu, 12 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 318 bỏ phiếu, 10 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Tri ân hạng III x 1
Cập nhật ảnh đại diện x 1
Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 41
Trả lời tích cực hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 78
Câu trả lời hay hạng III x 37
Thành tích hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 4
Bỏ phiếu hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Bình luận hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 55
Thành tích hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Bình luận hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1

Vàng

Tri ân hạn I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 29
Câu trả lời hay hạng I x 1
Loading...
...