search
Chào mừng bạn, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Gửi bài tập cần hỏi của bạn ngay

Thành viên tungchi3107

Hoạt động của tungchi3107

Điểm: 1,393 điểm (hạng #251)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 34 (trong đó có 5 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 71 (có 19 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 15
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 16 câu hỏi, 22 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 35 bỏ phiếu, 3 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 123 bỏ phiếu, 14 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 22
Bỏ phiếu hạng III x 1
Yêu thích hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
100 điểm x 1
Thành tích hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 3
Câu hỏi hay hạng III x 3
Đọc giả hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1

Bạc

Trả lời tích cực hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 3
1,000 điểm x 1
Câu hỏi hot hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1

Vàng

Câu trả lời hay hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 1
Loading...
...