Thành viên ttienvinh

Hoạt động của ttienvinh

Điểm: 41 điểm (hạng #7,012)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 3 (trong đó có 2 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 1
Các bình luận: 0
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 2 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Thành viên trong: 2 tuần
Loại: Thành viên
Họ và tên

Huy chương

Đồng

Tri ân hạng III x 1

46,068 câu hỏi
184,998 câu trả lời
59,598 bình luận
8,807 thành viên