Thành viên trannhat900

Hoạt động của trannhat900

Điểm: 52,438 điểm (hạng #1)
Danh hiệu: Phó giáo sư
Các câu hỏi: 1,059 (trong đó có 670 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 4,850 (có 1,103 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 2,301
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 1,190 câu hỏi, 1,440 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 2,271 bỏ phiếu, 359 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 4,197 bỏ phiếu, 358 rút phiếu
Thành viên trong: 2 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên

Huy chương

Đồng

100 điểm x 1
Đọc giả hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Xác minh thành công email x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 586
Thành tích hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 874
Điểm danh hạng III x 1
Bình luận hạng III x 1
Cập nhật ảnh đại diện x 1
Câu hỏi hay hạng III x 389
Cập nhật Thông tin đầy đủ x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 9

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 677
Biên tập viên hạng II x 1
Bình luận hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 29
Điểm danh hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 9

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Vì sự công bằng hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 342
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Biên tập viên hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
10,000 điểm x 1
Thành tích hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Câu hỏi hay hạng I x 13
Bình luận hạng I x 1
Chăm chỉ hạng I x 1
Điểm danh hạng I x 1
Ban tổ chức Hè về 2018 x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Loading...
50,178 câu hỏi
188,897 câu trả lời
59,056 bình luận
9,548 thành viên