Thành viên tram's smart

Hoạt động của tram's smart

Điểm: 540 điểm (hạng #645)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 4
Các câu trả lời: 32 (có 3 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 4
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 3 câu hỏi, 7 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 9 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 18 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Thành viên trong: 1 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên

Huy chương

Đồng

Đọc giả hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 2
Câu trả lời hay hạng III x 2
Câu trả lời hay hạng III x 1
100 điểm x 1
Câu hỏi hot hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1

48,032 câu hỏi
185,865 câu trả lời
58,607 bình luận
9,099 thành viên