search
Chào mừng bạn, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Gửi bài tập cần hỏi của bạn ngay

Thành viên toi la viet

Hoạt động của toi la viet

Điểm: 1,795 điểm (hạng #203)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 47 (trong đó có 20 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 178 (có 25 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 7
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 100 bỏ phiếu, 6 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Tri ân hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Cập nhật ảnh đại diện x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x 1
Câu trả lời hay hạng III x 19
Trả lời tích cực hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 40
Thành tích hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 3
Vì sự tương trợ hạng III x 9

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 27
Thành tích hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 2
Vì sự tương trợ hạng II x 1

Vàng

Vì sự công bằng hạng I x 1
Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 12
Thành tích hạng I x 1
Loading...
...