Thành viên thinhdeeptry

Hoạt động của thinhdeeptry

Điểm: 1,512 điểm (hạng #301)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 114 (trong đó có 2 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 114
Các bình luận: 0
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 7 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Thành viên trong: 3 tháng
Loại: Học Sinh Xuất Xắc
Họ và tên

Huy chương

Đồng

Biên tập viên hạng III x 1
100 điểm x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1

Bạc

Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Đọc giả hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1

Vàng

Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Biên tập viên hạng I x 1

 

 

47,687 câu hỏi
185,499 câu trả lời
58,538 bình luận
9,011 thành viên