search
Chào mừng bạn, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Gửi bài tập cần hỏi của bạn ngay

Thành viên thanhhien7a4

Hoạt động của thanhhien7a4

Điểm: 943 điểm (hạng #361)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 19 (trong đó có 10 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 75 (có 9 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 51
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 80 câu hỏi, 172 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 187 bỏ phiếu, 65 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 142 bỏ phiếu, 25 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Bình luận hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 4
Câu trả lời hay hạng III x 25
Bỏ phiếu hạng III x 1
Yêu thích hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 20
Câu trả lời hay hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
100 điểm x 1
Cập nhật ảnh đại diện x 1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x 1
Thành tích hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 7

Bạc

Trả lời tích cực hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 16
1,000 điểm x 1
Thành tích hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 2
Câu trả lời hay hạng II x 5
Vì sự tương trợ hạng II x 1

Vàng

Bỏ phiếu hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 13
Câu trả lời hay hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
Loading...
...