Thành viên supersmart2005

Hoạt động của supersmart2005

Điểm: 4,060 điểm (hạng #135)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 112 (trong đó có 9 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 195 (có 64 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 59
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 54 câu hỏi, 55 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 101 bỏ phiếu, 8 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 269 bỏ phiếu, 2 rút phiếu
Thành viên trong: 1 năm
Loại: Quản Trị Viên
Họ và tên Mai Văn Nhật Minh

Huy chương

Đồng

100 điểm x 1
Tri ân hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 22
Trả lời tích cực hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 25
Điểm danh hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 18
Bình luận hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 11
Câu hỏi hay hạng II x 6
Điểm danh hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Vì sự công bằng hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 3
Câu hỏi hay hạng I x 4
Câu trả lời hay hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1

 

 

46,346 câu hỏi
184,855 câu trả lời
58,805 bình luận
8,927 thành viên