Thành viên supersmart2005


Hoạt động của supersmart2005

Điểm: 3,163 điểm (hạng #157)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 94 (trong đó có 8 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 160 (có 46 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 41
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 49 câu hỏi, 50 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 91 bỏ phiếu, 8 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 161 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Thành viên trong: 1 năm
Loại: Học Sinh Xuất Xắc
Họ và tên Mai Văn Nhật Minh

Huy chương

Đồng

100 điểm x 1
Tri ân hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 12
Trả lời tích cực hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 18
Điểm danh hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 14

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 7
Câu hỏi hay hạng II x 2
Điểm danh hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Vì sự công bằng hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 3
45,794 câu hỏi
185,136 câu trả lời
59,472 bình luận
8,680 thành viên