Thành viên quyet

Hoạt động của quyet

Điểm: 15,476 điểm (hạng #34)
Danh hiệu: Tiến sĩ
Các câu hỏi: 37 (trong đó có 21 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 922 (có 156 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 64
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 796 câu hỏi, 1,003 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 1,798 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 341 bỏ phiếu, 17 rút phiếu
Thành viên trong: 1 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Quyết Trần Văn

Huy chương

Đồng

Đọc giả hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
100 điểm x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 10
Vì sự công bằng hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 46
Thành tích hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Bình luận hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 15
Vì sự tương trợ hạng III x 2

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 6
Điểm danh hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Biên tập viên hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 2
10,000 điểm x 1
Vì sự công bằng hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1

 

 

47,687 câu hỏi
185,499 câu trả lời
58,538 bình luận
9,011 thành viên