Thành viên nhokmeoyeutien

Hoạt động của nhokmeoyeutien

Điểm: 3,232 điểm (hạng #158)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 80 (trong đó có 75 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 145 (có 9 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 50
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 207 câu hỏi, 331 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 527 bỏ phiếu, 11 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 195 bỏ phiếu, 2 rút phiếu
Thành viên trong: 7 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên Trang Phùng

Huy chương

Đồng

Tri ân hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 34
100 điểm x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 38
Điểm danh hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 13
Thành tích hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Bình luận hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Thành tích hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 12
Điểm danh hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1

 

 

46,426 câu hỏi
184,047 câu trả lời
58,422 bình luận
8,944 thành viên