Thành viên nhokmeoyeutien

Hoạt động của nhokmeoyeutien

Điểm: 3,078 điểm (hạng #161)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 73 (trong đó có 69 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 139 (có 9 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 48
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 201 câu hỏi, 315 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 505 bỏ phiếu, 11 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 179 bỏ phiếu, 2 rút phiếu
Thành viên trong: 5 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên Trang Phùng

Huy chương

Đồng

Tri ân hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 32
100 điểm x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 27
Điểm danh hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 11
Thành tích hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Thành tích hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 8
Điểm danh hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1

46,068 câu hỏi
184,998 câu trả lời
59,598 bình luận
8,807 thành viên