Thành viên ngoclinhbui

Hoạt động của ngoclinhbui

Điểm: 2,000 điểm (hạng #245)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 81 (trong đó có 49 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 102 (có 19 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 12
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 1 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 1 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 74 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Thành viên trong: 1 tháng
Loại: Biên Tập Viên
Họ và tên

Huy chương

Đồng

Câu trả lời hay hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
100 điểm x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 10
Vì sự công bằng hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 2
Thành tích hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1

Vàng

Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Đọc giả hạng I x 1

48,053 câu hỏi
185,919 câu trả lời
58,611 bình luận
9,116 thành viên