search
Chào mừng bạn, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Gửi bài tập cần hỏi của bạn ngay

Thành viên nga1234567890

Hoạt động của nga1234567890

Điểm: 4,486 điểm (hạng #88)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 56 (trong đó có 39 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 714 (có 40 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 507
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 159 bỏ phiếu, 13 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Bình luận hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 44
Chăm chỉ hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Cập nhật ảnh đại diện x 1
Câu hỏi hay hạng III x 7
Biên tập viên hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 13
Thành tích hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 3

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Tri ân hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Bình luận hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 17
Câu trả lời hay hạng II x 1
Vì sự tương trợ hạng II x 1

Vàng

Trả lời tích cực hạng I x 1
Đọc giả hạng I x 1
Vì sự công bằng hạng I x 1
Biên tập viên hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Bình luận hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 3
Loading...
...