search
Chào mừng bạn, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Gửi bài tập cần hỏi của bạn ngay

Thành viên myduyen2006

Hoạt động của myduyen2006

Điểm: 1,605 điểm (hạng #221)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 78 (trong đó có 70 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 340 (có 31 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 45
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 568 câu hỏi, 665 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 1,187 bỏ phiếu, 46 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 330 bỏ phiếu, 33 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Vì sự công bằng hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
100 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng III x 42
Câu hỏi hay hạng III x 34
Tri ân hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 60
Vì sự tương trợ hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 2
Câu hỏi hot hạng II x 36
Chăm chỉ hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Vì sự công bằng hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 22
Loading...
...