search
Chào mừng bạn, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Gửi bài tập cần hỏi của bạn ngay

Thành viên minhtiendailqa4a3324

Hoạt động của minhtiendailqa4a3324

Điểm: 4,959 điểm (hạng #77)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 20 (trong đó có 6 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 389 (có 237 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 73
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 66 câu hỏi, 33 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 80 bỏ phiếu, 19 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 289 bỏ phiếu, 14 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Đọc giả hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
100 điểm x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 26
Thành tích hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 5
Bình luận hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Loading...
...