Thành viên manh7a1

Hoạt động của manh7a1

Điểm: 15,407 điểm (hạng #35)
Danh hiệu: Tiến sĩ
Các câu hỏi: 170 (trong đó có 98 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 553 (có 137 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 182
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 270 câu hỏi, 678 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 933 bỏ phiếu, 15 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 572 bỏ phiếu, 23 rút phiếu
Thành viên trong: 2 năm
Loại: Biên Tập Viên
Họ và tên ღᏠᎮღmanhvipaceঔ

Huy chương

Đồng

Câu trả lời hay hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 82
Điểm danh hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 31
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Bình luận hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 2
Câu hỏi hot hạng III x 49

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 5
Tri ân hạng II x 1
Điểm danh hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 8
Bình luận hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 34
Vì sự tương trợ hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Vì sự công bằng hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Điểm danh hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 4
10,000 điểm x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Biên tập viên hạng I x 1
Câu hỏi hay hạng I x 4
Hè về 2019 BTC x 1

48,033 câu hỏi
185,878 câu trả lời
58,609 bình luận
9,102 thành viên