Thành viên manh7a1

Hoạt động của manh7a1

Điểm: 15,083 điểm (hạng #11)
Danh hiệu: Tiến sĩ
Các câu hỏi: 508 (trong đó có 272 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 760 (có 182 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 200
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 296 câu hỏi, 759 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 1,040 bỏ phiếu, 15 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 701 bỏ phiếu, 41 rút phiếu
Thành viên trong: 3 năm
Loại: Biên Tập Viên
Họ và tên ღᏠᎮღmanhvipaceঔ

Huy chương

Đồng

Câu trả lời hay hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 88
Điểm danh hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 39
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Bình luận hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 2
Câu hỏi hot hạng III x 95

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 6
Tri ân hạng II x 1
Điểm danh hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 9
Bình luận hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 54
Vì sự tương trợ hạng II x 2

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Vì sự công bằng hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Điểm danh hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 14
10,000 điểm x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Biên tập viên hạng I x 1
Câu hỏi hay hạng I x 4
Hè về 2019 BTC x 1
Loading...
53,336 câu hỏi
192,980 câu trả lời
59,781 bình luận
9,811 thành viên