Thành viên lop67hoidap

Hoạt động của lop67hoidap

Điểm: 573 điểm (hạng #606)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 42 (trong đó có 5 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 50 (có 24 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 173
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 22 câu hỏi, 170 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 172 bỏ phiếu, 20 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 1,124 bỏ phiếu, 25 rút phiếu
Thành viên trong: 3 năm
Loại: Ban Quản Trị
Họ và tên Lớp 6/7 Hỏi Đáp

Huy chương

Đồng

Câu hỏi hay hạng III x 38
Bỏ phiếu hạng III x 1
Yêu thích hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 38
Thành tích hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
100 điểm x 1
Điểm danh hạng III x 1
Bình luận hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Cập nhật ảnh đại diện x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Xác minh thành công email x 1
Câu trả lời hay hạng III x 20
Vì sự tương trợ hạng III x 2
Trả lời tích cực hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1

Bạc

Câu hỏi hay hạng II x 31
Câu hỏi hot hạng II x 29
Đọc giả hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Điểm danh hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 7
Bình luận hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Vì sự tương trợ hạng II x 2
Câu trả lời hay hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1

Vàng

Câu hỏi hay hạng I x 23
Câu hỏi hot hạng I x 12
Đọc giả hạng I x 1
Biên tập viên hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 4
Vì sự tương trợ hạng I x 1
Điểm danh hạng I x 1
Hè về 2019 BTC x 1

48,033 câu hỏi
185,878 câu trả lời
58,609 bình luận
9,102 thành viên