Thành viên lop67hoidap

Hoạt động của lop67hoidap

Điểm: 1,309 điểm (hạng #239)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 47 (trong đó có 5 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 52 (có 23 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 176
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 24 câu hỏi, 174 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 177 bỏ phiếu, 21 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 1,230 bỏ phiếu, 28 rút phiếu
Thành viên trong: 3 năm
Loại: Ban Quản Trị
Họ và tên Lớp 6/7 Hỏi Đáp

Huy chương

Đồng

Câu hỏi hay hạng III x 43
Bỏ phiếu hạng III x 1
Yêu thích hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 45
Thành tích hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
100 điểm x 1
Điểm danh hạng III x 1
Bình luận hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Cập nhật ảnh đại diện x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Xác minh thành công email x 1
Câu trả lời hay hạng III x 21
Vì sự tương trợ hạng III x 2
Trả lời tích cực hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1

Bạc

Câu hỏi hay hạng II x 36
Câu hỏi hot hạng II x 35
Đọc giả hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Điểm danh hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 7
Bình luận hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Vì sự tương trợ hạng II x 2
Câu trả lời hay hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1

Vàng

Câu hỏi hay hạng I x 24
Câu hỏi hot hạng I x 13
Đọc giả hạng I x 1
Biên tập viên hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 4
Vì sự tương trợ hạng I x 1
Điểm danh hạng I x 1
Hè về 2019 BTC x 1
Loading...
53,336 câu hỏi
192,980 câu trả lời
59,781 bình luận
9,811 thành viên