search
Chào mừng bạn, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Gửi bài tập cần hỏi của bạn ngay

Thành viên lamdiemtrang

Hoạt động của lamdiemtrang

Điểm: 1,179 điểm (hạng #303)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 22 (trong đó có 9 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 122 (có 6 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 5
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 2 câu hỏi, 15 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 9 bỏ phiếu, 8 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 140 bỏ phiếu, 17 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 2
Câu trả lời hay hạng III x 32
Vì sự tương trợ hạng III x 24
Bỏ phiếu hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 21
Câu trả lời hay hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
100 điểm x 1
Thành tích hạng III x 1

Bạc

Trả lời tích cực hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 18
1,000 điểm x 1
Thành tích hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 4
Vì sự tương trợ hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 1

Vàng

Trả lời tích cực hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 7
Câu trả lời hay hạng I x 1
Vì sự tương trợ hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
Loading...
...