Thành viên kimngan500

Hoạt động của kimngan500

Điểm: 2,328 điểm (hạng #211)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 23 (trong đó có 12 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 94 (có 27 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 59
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 40 câu hỏi, 68 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 106 bỏ phiếu, 2 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 118 bỏ phiếu, 2 rút phiếu
Thành viên trong: 1 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Nguyễn Bảo Kim Ngân

Huy chương

Đồng

Câu trả lời hay hạng III x 26
Vì sự tương trợ hạng III x 2
Câu hỏi hay hạng III x 7
Tri ân hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
100 điểm x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 13
Điểm danh hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Bình luận hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Câu hỏi hot hạng II x 6
Biên tập viên hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 2
Điểm danh hạng II x 1
Vì sự tương trợ hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Vì sự công bằng hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 3
10,000 điểm x 1
Biên tập viên hạng I x 1
Điểm danh hạng I x 1

48,033 câu hỏi
185,878 câu trả lời
58,609 bình luận
9,102 thành viên