search
Chào mừng bạn, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Gửi bài tập cần hỏi của bạn ngay

Thành viên kimkhanh123

Hoạt động của kimkhanh123

Điểm: 1,053 điểm (hạng #334)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 19 (trong đó có 19 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 126 (có 3 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 14
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 27 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Cập nhật Thông tin đầy đủ x 1
Cập nhật ảnh đại diện x 1
Đọc giả hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
100 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 4
Thành tích hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 9
Vì sự tương trợ hạng III x 2

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Tri ân hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 6
Thành tích hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 3
Loading...
...