Thành viên kiến tạo địa cầu

Hoạt động của kiến tạo địa cầu

Điểm: 411 điểm (hạng #816)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 13 (trong đó có 12 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 9 (có 5 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 1
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 9 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Thành viên trong: 2 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên người trung hoa

Huy chương

Đồng

Cập nhật ảnh đại diện x 1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x 1
Tri ân hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
100 điểm x 1
Đọc giả hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 10
Câu hỏi hay hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1

Bạc

Tri ân hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 5

48,033 câu hỏi
185,878 câu trả lời
58,609 bình luận
9,102 thành viên