search
Chào mừng bạn, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Gửi bài tập cần hỏi của bạn ngay

Thành viên khoadgdcn

Hoạt động của khoadgdcn

Điểm: 550 điểm (hạng #555)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 20 (trong đó có 18 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 25 (có 6 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 4
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 19 câu hỏi, 14 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 33 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 63 bỏ phiếu, 1 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Tri ân hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 6
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 8
Câu trả lời hay hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 2

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Loading...
...