Thành viên hungpham7658

Đang tải...

Hoạt động của hungpham7658

Điểm: 2,391 điểm (hạng #138)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 95 (trong đó có 82 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 83 (có 61 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 1
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 106 câu hỏi, 113 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 183 bỏ phiếu, 36 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 176 bỏ phiếu, 15 rút phiếu
Thành viên trong: 3 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên Hung Pham

Huy chương

Đồng

Câu trả lời hay hạng III x 1
100 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng III x 5
Tri ân hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 22
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 1

Bạc

Câu trả lời hay hạng II x 1
Đọc giả hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1

Vàng

Câu trả lời hay hạng I x 1
Đọc giả hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Loading...
51,045 câu hỏi
189,857 câu trả lời
59,283 bình luận
9,639 thành viên