Thành viên hungpham7658

Loading...

Hoạt động của hungpham7658

Điểm: 1,743 điểm (hạng #178)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 42 (trong đó có 39 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 78 (có 59 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 1
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 92 câu hỏi, 70 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 129 bỏ phiếu, 33 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 114 bỏ phiếu, 14 rút phiếu
Thành viên trong: 1 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên Hung Pham

Huy chương

Đồng

Câu trả lời hay hạng III x 1
100 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng III x 5
Tri ân hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 10
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1

Bạc

Câu trả lời hay hạng II x 1
Đọc giả hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1

Vàng

Câu trả lời hay hạng I x 1
Đọc giả hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Loading...
49,579 câu hỏi
188,115 câu trả lời
58,959 bình luận
9,431 thành viên