Thành viên htmhhtmh

Hoạt động của htmhhtmh

Điểm: 4,302 điểm (hạng #130)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 5 (trong đó có 3 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 245 (có 71 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 4
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 20 câu hỏi, 39 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 52 bỏ phiếu, 7 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 292 bỏ phiếu, 20 rút phiếu
Thành viên trong: 3 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Huỳnh Thị Minh Huyền

Huy chương

Đồng

Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 3
Câu trả lời hay hạng III x 42
Vì sự tương trợ hạng III x 20
Bỏ phiếu hạng III x 1
Yêu thích hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 3
Câu trả lời hay hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
100 điểm x 1
Cập nhật ảnh đại diện x 1
Thành tích hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Xác minh thành công email x 1
Điểm danh hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1

Bạc

Trả lời tích cực hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 3
1,000 điểm x 1
Thành tích hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 3
Đọc giả hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Vì sự tương trợ hạng II x 1

Vàng

Trả lời tích cực hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 2
Câu hỏi hot hạng I x 3
Đọc giả hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1

 

 

47,687 câu hỏi
185,499 câu trả lời
58,538 bình luận
9,011 thành viên