Thành viên hoangvy


Hoạt động của hoangvy

Điểm: 3,016 điểm (hạng #164)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 50 (trong đó có 34 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 185 (có 37 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 6
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 160 câu hỏi, 143 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 299 bỏ phiếu, 4 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 191 bỏ phiếu, 11 rút phiếu
Thành viên trong: 1 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Hoàng Vy

Huy chương

Đồng

Câu trả lời hay hạng III x 31
100 điểm x 1
Đọc giả hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 22
Câu hỏi hay hạng III x 18
Điểm danh hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Thành tích hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 13
Câu trả lời hay hạng II x 2
Tri ân hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Điểm danh hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 7
Bỏ phiếu hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
45,596 câu hỏi
184,869 câu trả lời
59,301 bình luận
8,593 thành viên