Thành viên hoanglinh2814

Hoạt động của hoanglinh2814

Điểm: 27,253 điểm (hạng #11)
Danh hiệu: Tiến sĩ
Các câu hỏi: 106 (trong đó có 43 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 2,103 (có 92 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 175
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 733 câu hỏi, 2,134 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 2,812 bỏ phiếu, 55 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 532 bỏ phiếu, 41 rút phiếu
Thành viên trong: 2 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Nguyễn Lê Thùy Linh

Huy chương

Đồng

Cập nhật ảnh đại diện x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
100 điểm x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 83
Biên tập viên hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 64
Thành tích hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 6
Điểm danh hạng III x 1
Bình luận hạng III x 1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x 1
Xác minh thành công email x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Tú tài x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 56
1,000 điểm x 1
Chăm chỉ hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Bình luận hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Điểm danh hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 3
Vì sự tương trợ hạng II x 2

Vàng

Câu hỏi hot hạng I x 22
Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Vì sự công bằng hạng I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Biên tập viên hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
10,000 điểm x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Điểm danh hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 3
Vì sự tương trợ hạng I x 2

48,033 câu hỏi
185,878 câu trả lời
58,609 bình luận
9,102 thành viên