Thành viên hangtk

Hoạt động của hangtk

Điểm: 431 điểm (hạng #785)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 32 (trong đó có 22 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 23 (có 5 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 19
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 1 câu hỏi, 4 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 5 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 59 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Thành viên trong: 5 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên Nguyễn Thị Vân Anh

Huy chương

Đồng

Đọc giả hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
100 điểm x 1
Câu hỏi hay hạng III x 7
Biên tập viên hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 5
Thành tích hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 3
Điểm danh hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1

48,033 câu hỏi
185,878 câu trả lời
58,609 bình luận
9,102 thành viên