Thành viên hangtk

Hoạt động của hangtk

Điểm: 495 điểm (hạng #678)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 23 (trong đó có 16 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 20 (có 4 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 16
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 3 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 3 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 36 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Thành viên trong: 1 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên Nguyễn Thị Vân Anh

Huy chương

Đồng

Đọc giả hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
100 điểm x 1
Câu hỏi hay hạng III x 2
Biên tập viên hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 5
Thành tích hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1

 

 

46,331 câu hỏi
184,820 câu trả lời
58,694 bình luận
8,928 thành viên