search
Chào mừng bạn, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Gửi bài tập cần hỏi của bạn ngay

Thành viên duongluc369215

Hoạt động của duongluc369215

Điểm: 2,944 điểm (hạng #133)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 265 (trong đó có 254 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 159 (có 27 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 310
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 206 câu hỏi, 545 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 472 bỏ phiếu, 279 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 151 bỏ phiếu, 68 rút phiếu

Huy chương

Đồng

100 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 15
Câu trả lời hay hạng III x 4
Thành tích hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Bình luận hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 18

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Tri ân hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Bình luận hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Vì sự công bằng hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Chăm chỉ hạng I x 1
Loading...
...