Thành viên ducluong123


Hoạt động của ducluong123

Điểm: 2,664 điểm (hạng #180)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 116 (trong đó có 108 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 127 (có 13 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 43
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 83 câu hỏi, 165 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 247 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 218 bỏ phiếu, 4 rút phiếu
Thành viên trong: 9 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên Nguyễn Lượng

Huy chương

Đồng

Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 27
Tri ân hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 19
Thành tích hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 3
Câu hỏi hot hạng III x 44

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Thành tích hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 36
Trả lời tích cực hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1
Điểm danh hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 6
Thành tích hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Điểm danh hạng I x 1
45,794 câu hỏi
185,136 câu trả lời
59,472 bình luận
8,680 thành viên