Thành viên ducluong123

Hoạt động của ducluong123

Điểm: 2,873 điểm (hạng #172)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 116 (trong đó có 108 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 136 (có 18 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 47
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 88 câu hỏi, 169 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 256 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 225 bỏ phiếu, 5 rút phiếu
Thành viên trong: 11 tháng
Loại: Quản Trị Viên
Họ và tên Nguyễn Lượng

Huy chương

Đồng

Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 27
Tri ân hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 20
Thành tích hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 3
Câu hỏi hot hạng III x 47

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Thành tích hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 36
Trả lời tích cực hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1
Điểm danh hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 6
Thành tích hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Điểm danh hạng I x 1
Vì sự công bằng hạng I x 1

 

 

46,346 câu hỏi
184,855 câu trả lời
58,805 bình luận
8,927 thành viên