Thành viên ducluong123

Loading...

Hoạt động của ducluong123

Điểm: 2,080 điểm (hạng #146)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 129 (trong đó có 116 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 146 (có 23 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 51
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 92 câu hỏi, 168 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 259 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 231 bỏ phiếu, 6 rút phiếu
Thành viên trong: 1 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Nguyễn Lượng

Huy chương

Đồng

Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 27
Tri ân hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 21
Thành tích hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 4
Câu hỏi hot hạng III x 53
Bình luận hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Thành tích hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 40
Trả lời tích cực hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1
Điểm danh hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 9
Thành tích hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Điểm danh hạng I x 1
Vì sự công bằng hạng I x 1
Loading...
48,780 câu hỏi
186,893 câu trả lời
58,759 bình luận
9,274 thành viên