search
Chào mừng bạn, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên dieppnvbsp94

Hoạt động của dieppnvbsp94

Điểm: 868 điểm (hạng #393)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 0
Các câu trả lời: 116 (có 22 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 2
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 7 câu hỏi, 5 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 12 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 10 bỏ phiếu, 2 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Đọc giả hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
100 điểm x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Loading...
...