search
Chào mừng bạn, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Gửi bài tập cần hỏi của bạn ngay

Thành viên diep2005

Hoạt động của diep2005

Điểm: 1,304 điểm (hạng #271)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 69 (trong đó có 44 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 82 (có 7 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 58
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 67 bỏ phiếu, 4 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Tri ân hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 65
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 7
Bình luận hạng III x 1
Cập nhật ảnh đại diện x 1
Câu trả lời hay hạng III x 4
Thành tích hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 54
Trả lời tích cực hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Thành tích hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 35
Tri ân hạn I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Loading...
...