Thành viên davidle2810

Hoạt động của davidle2810

Điểm: 1,645 điểm (hạng #279)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 85 (trong đó có 75 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 84
Các bình luận: 1
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 1 câu hỏi, 1 trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 2 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 117 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Thành viên trong: 1 tháng
Loại: Học Sinh Xuất Xắc
Họ và tên

Huy chương

Đồng

Tri ân hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 16
Vì sự công bằng hạng III x 1
100 điểm x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 9
Trả lời tích cực hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1

Bạc

Tri ân hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Đọc giả hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Thành tích hạng II x 1

Vàng

Tri ân hạn I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1

 

 

46,515 câu hỏi
184,179 câu trả lời
58,434 bình luận
8,949 thành viên