Thành viên davidle2810

Hoạt động của davidle2810

Điểm: 2,957 điểm (hạng #173)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 152 (trong đó có 142 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 152
Các bình luận: 1
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 1 câu hỏi, 1 trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 2 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 182 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Thành viên trong: 3 tháng
Loại: Học Sinh Xuất Xắc
Họ và tên

Huy chương

Đồng

Tri ân hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 21
Vì sự công bằng hạng III x 1
100 điểm x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 14
Trả lời tích cực hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 8

Bạc

Tri ân hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Đọc giả hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Thành tích hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 2

Vàng

Tri ân hạn I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Biên tập viên hạng I x 1

 

 

47,524 câu hỏi
185,287 câu trả lời
58,521 bình luận
8,999 thành viên