search
Chào mừng bạn, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên datptm2205

Hoạt động của datptm2205

Điểm: 1,511 điểm (hạng #234)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 28 (trong đó có 24 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 100 (có 50 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 42
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 195 câu hỏi, 103 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 295 bỏ phiếu, 3 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 108 bỏ phiếu, 2 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Câu trả lời hay hạng III x 1
100 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng III x 20
Tri ân hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 9
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 4

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 1
Điểm danh hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Loading...
...