Thành viên dat97tqt

Hoạt động của dat97tqt

Điểm: 24,090 điểm (hạng #12)
Danh hiệu: Tiến sĩ
Các câu hỏi: 92 (trong đó có 31 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 1,410 (có 362 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 654
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 137 câu hỏi, 221 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 295 bỏ phiếu, 63 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 1,288 bỏ phiếu, 58 rút phiếu
Thành viên trong: 2 năm
Loại: Ban Quản Trị
Họ và tên Nguyễn Thành Đạt

Huy chương

Đồng

Xác minh thành công email x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x 1
Cập nhật ảnh đại diện x 1
Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Tri ân hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 43
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 265
Thành tích hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 4
Điểm danh hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 56
Chăm chỉ hạng III x 1
Bình luận hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Thành tích hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 10
Câu hỏi hot hạng II x 37
Biên tập viên hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1
Bình luận hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 10
Điểm danh hạng II x 1
Vì sự tương trợ hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Vì sự công bằng hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 10
Bỏ phiếu hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Biên tập viên hạng I x 1
10,000 điểm x 1
Câu hỏi hay hạng I x 6
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Điểm danh hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Ban tổ chức Hè về 2018 x 1
Bình luận hạng I x 1

 

 

46,812 câu hỏi
184,475 câu trả lời
58,472 bình luận
8,967 thành viên