Thành viên concuxinhxan

Hoạt động của concuxinhxan

Điểm: 487 điểm (hạng #689)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 4 (trong đó có 3 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 51 (có 3 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 43
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 15 câu hỏi, 20 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 35 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 30 bỏ phiếu, 2 rút phiếu
Thành viên trong: 2 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên lê tiến thịnh

Huy chương

Đồng

Tri ân hạng III x 1
100 điểm x 1
Đọc giả hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 2
Câu trả lời hay hạng III x 2
Thành tích hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1

 

 

46,812 câu hỏi
184,475 câu trả lời
58,472 bình luận
8,967 thành viên