search
Chào mừng bạn, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Gửi bài tập cần hỏi của bạn ngay

Thành viên chibao

Hoạt động của chibao

Điểm: 1,818 điểm (hạng #200)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 31 (trong đó có 14 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 148 (có 46 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 159
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 157 câu hỏi, 441 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 548 bỏ phiếu, 50 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 242 bỏ phiếu, 23 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 41
Bỏ phiếu hạng III x 1
Yêu thích hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 26
Vì sự công bằng hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
100 điểm x 1
Cập nhật ảnh đại diện x 1
Thành tích hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 2
Câu hỏi hay hạng III x 12
Điểm danh hạng III x 1
Bình luận hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1

Bạc

Trả lời tích cực hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 5
Bỏ phiếu hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 15
Câu trả lời hay hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Đọc giả hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Điểm danh hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 3
Bình luận hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1

Vàng

Trả lời tích cực hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Biên tập viên hạng I x 1
Đọc giả hạng I x 1
Trạng nguyên x 1
Câu trả lời hay hạng I x 2
Điểm danh hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 7
Thành tích hạng I x 1
Loading...
...