Thành viên boybanhbeo

Hoạt động của boybanhbeo

Điểm: 1,419 điểm (hạng #322)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 43 (trong đó có 4 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 83 (có 20 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 7
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 20 câu hỏi, 16 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 32 bỏ phiếu, 4 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 186 bỏ phiếu, 17 rút phiếu
Thành viên trong: 3 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên <h1>Hello world </h1>

Huy chương

Đồng

Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 10
Vì sự tương trợ hạng III x 3
Bỏ phiếu hạng III x 1
Yêu thích hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
100 điểm x 1
Cập nhật ảnh đại diện x 1
Thành tích hạng III x 1
Xác minh thành công email x 1
Đọc giả hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 9
Câu hỏi hay hạng III x 5
Biên tập viên hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1

Bạc

Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 8
Thành tích hạng II x 1
Đọc giả hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1

Vàng

Câu trả lời hay hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 4

48,053 câu hỏi
185,919 câu trả lời
58,611 bình luận
9,116 thành viên