Thành viên bing2122

Loading...

Hoạt động của bing2122

Điểm: 394 điểm (hạng #699)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 9 (trong đó có 4 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 29 (có 8 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 86
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 5 câu hỏi, 32 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 37 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 36 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Thành viên trong: 6 tháng
Loại: Ban Quản Trị
Họ và tên Bing N Nguyễn

Huy chương

Đồng

Đọc giả hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 2
100 điểm x 1
Câu hỏi hay hạng III x 3
Bỏ phiếu hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Bình luận hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 3
Biên tập viên hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Câu hỏi hay hạng I x 1
Loading...
49,579 câu hỏi
188,115 câu trả lời
58,959 bình luận
9,431 thành viên