Thành viên bindeptrai

Hoạt động của bindeptrai

Điểm: 27 điểm (hạng #7,276)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 2 (trong đó có 2 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 0
Các bình luận: 0
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 2 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Thành viên trong: 2 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên

Huy chương

Đồng

Tri ân hạng III x 1

 

 

46,812 câu hỏi
184,475 câu trả lời
58,472 bình luận
8,967 thành viên