Thành viên bandieuhanhlop67

Hoạt động của bandieuhanhlop67

Điểm: 122 điểm (hạng #3,566)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 1
Các câu trả lời: 0
Các bình luận: 1
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 1 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 1 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 8 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Thành viên trong: 4 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên

Huy chương

Đồng

100 điểm x 1
Câu hỏi hay hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 1

Bạc

Câu hỏi hay hạng II x 1

46,068 câu hỏi
184,998 câu trả lời
59,598 bình luận
8,807 thành viên