search
Chào mừng bạn, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Gửi bài tập cần hỏi của bạn ngay

Thành viên bỏ nick

Hoạt động của bỏ nick

Điểm: 4,342 điểm (hạng #93)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 131 (trong đó có 122 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 412 (có 54 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 25
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 401 câu hỏi, 861 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 1,018 bỏ phiếu, 244 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 508 bỏ phiếu, 549 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Trả lời tích cực hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Yêu thích hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
100 điểm x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Cập nhật ảnh đại diện x 1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x 1
Đọc giả hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 23
Thành tích hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 3
Câu hỏi hot hạng III x 122
Biên tập viên hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 4
Chăm chỉ hạng III x 1
Xác minh thành công email x 1
Điểm danh hạng III x 1

Bạc

Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Tri ân hạng II x 1
Đọc giả hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 118
Câu trả lời hay hạng II x 6
Vì sự tương trợ hạng II x 2

Vàng

Trả lời tích cực hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Đọc giả hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 98
Câu trả lời hay hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Loading...
...