Thành viên anhthh_823

Hoạt động của anhthh_823

Điểm: 15,999 điểm (hạng #10)
Danh hiệu: Tiến sĩ
Các câu hỏi: 2,459 (trong đó có 167 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 40 (có 5 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 0
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 1 câu hỏi, 66 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 67 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 1,294 bỏ phiếu, 18 rút phiếu
Thành viên trong: 1 năm
Loại: Học Sinh Xuất Xắc
Họ và tên

Huy chương

Đồng

Đọc giả hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
100 điểm x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 242
Chăm chỉ hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 1439
Câu trả lời hay hạng III x 2
Thành tích hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 988
1,000 điểm x 1
Thành tích hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Điểm danh hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1

Vàng

Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Đọc giả hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 328
Thành tích hạng I x 1
10,000 điểm x 1
Loading...
53,336 câu hỏi
192,980 câu trả lời
59,781 bình luận
9,811 thành viên