Thành viên _Nguyễn Ngọc Ánh_

Hoạt động của _Nguyễn Ngọc Ánh_

Điểm: 2,683 điểm (hạng #183)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 16 (trong đó có 10 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 181 (có 28 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 26
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 57 câu hỏi, 176 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 233 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 149 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Thành viên trong: 10 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên Nguyễn Ngọc Ánh

Huy chương

Đồng

Tri ân hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 15
Đọc giả hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 8
100 điểm x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 3
Điểm danh hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1

 

 

46,346 câu hỏi
184,856 câu trả lời
58,804 bình luận
8,927 thành viên