search

Thành viên Zin_cute-Lucy_suki

Hoạt động của Zin_cute-Lucy_suki

Điểm: 19,645 điểm (hạng #8)
Danh hiệu: Tiến sĩ
Các câu hỏi: 360 (trong đó có 162 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 1,765 (có 773 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 12
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 156 câu hỏi, 97 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 237 bỏ phiếu, 16 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 871 bỏ phiếu, 187 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Câu hỏi hay hạng III x 3
Tri ân hạng III x 1
100 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 178
Thành tích hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 2
Vì sự tương trợ hạng III x 1

Bạc

Chăm chỉ hạng II x 1
Đọc giả hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Tri ân hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
10,000 điểm x 2
Chăm chỉ hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
Loading...
...