Thành viên Zhiqi2207

Hoạt động của Zhiqi2207

Điểm: 4,423 điểm (hạng #124)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 82 (trong đó có 35 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 261 (có 57 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 27
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 40 câu hỏi, 14 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 54 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 118 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Thành viên trong: 4 tháng
Loại: Biên Tập Viên
Họ và tên Ngô Khánh Linh

Huy chương

Đồng

Đọc giả hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
100 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 11
Bỏ phiếu hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 9
Vì sự công bằng hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Điểm danh hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Hè về 2019 BTC x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1

 

 

47,524 câu hỏi
185,287 câu trả lời
58,521 bình luận
8,999 thành viên