Thành viên Zhiqi2207

Hoạt động của Zhiqi2207

Điểm: 3,522 điểm (hạng #148)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 21 (trong đó có 11 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 206 (có 57 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 27
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 39 câu hỏi, 14 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 53 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 79 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Thành viên trong: 2 tháng
Loại: Biên Tập Viên
Họ và tên Ngô Khánh Linh

Huy chương

Đồng

Đọc giả hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
100 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 10
Bỏ phiếu hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 2
Vì sự công bằng hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Điểm danh hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1

 

 

46,426 câu hỏi
184,047 câu trả lời
58,422 bình luận
8,944 thành viên