Thành viên Zhiqi2207

Hoạt động của Zhiqi2207

Điểm: 2,905 điểm (hạng #170)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 14 (trong đó có 7 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 203 (có 33 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 25
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 37 câu hỏi, 12 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 49 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 42 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Thành viên trong: 2 tuần
Loại: Thành viên
Họ và tên Ngô Khánh Linh

Huy chương

Đồng

Đọc giả hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
100 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 7
Bỏ phiếu hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1

46,068 câu hỏi
184,998 câu trả lời
59,598 bình luận
8,807 thành viên