search
Chào mừng bạn, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Gửi bài tập cần hỏi của bạn ngay

Thành viên Zamas

Hoạt động của Zamas

Điểm: 1,353 điểm (hạng #265)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 77 (trong đó có 40 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 373 (có 49 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 122
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 1 câu hỏi, 1 trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 2 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 214 bỏ phiếu, 12 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Câu trả lời hay hạng III x 1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x 1
Cập nhật ảnh đại diện x 1
Tri ân hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 27
Thành tích hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 3
Trả lời tích cực hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 53
Biên tập viên hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 24
Bình luận hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Xác minh thành công email x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Thành tích hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 32
Bình luận hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 4
Vì sự tương trợ hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Vì sự công bằng hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 12
Câu trả lời hay hạng I x 2
Vì sự tương trợ hạng I x 2
Thành tích hạng I x 1
Loading...
...