search
Chào mừng bạn, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Tham gia sự kiện Mùa hè sôi động ngay

Thành viên YasuoVN

Hoạt động của YasuoVN

Điểm: 7,579 điểm (hạng #44)
Danh hiệu: Thạc sĩ
Các câu hỏi: 507 (trong đó có 302 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 334 (có 104 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 11
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 457 câu hỏi, 627 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 719 bỏ phiếu, 365 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 427 bỏ phiếu, 27 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Tri ân hạng III x 1
100 điểm x 1
Đọc giả hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 18
Câu trả lời hay hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 11
Chăm chỉ hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 22
Thành tích hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1

Bạc

Tri ân hạng II x 1
Đọc giả hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 4
Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Thành tích hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1
Điểm danh hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Loading...
...