Thành viên Yasou

Hoạt động của Yasou

Điểm: 3,279 điểm (hạng #157)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 91 (trong đó có 45 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 166 (có 38 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 20
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 36 câu hỏi, 44 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 77 bỏ phiếu, 3 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 188 bỏ phiếu, 2 rút phiếu
Thành viên trong: 1 năm
Loại: Quản Trị Viên
Họ và tên Thanh Phạm Đức

Huy chương

Đồng

Câu hỏi hay hạng III x 29
Tri ân hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 20
Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 21
Thành tích hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 2

Bạc

Câu hỏi hot hạng II x 11
Tri ân hạng II x 1
Đọc giả hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Điểm danh hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1

Vàng

Câu hỏi hot hạng I x 3
Đọc giả hạng I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Biên tập viên hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1

 

 

46,515 câu hỏi
184,179 câu trả lời
58,434 bình luận
8,949 thành viên