Thành viên Yasou

Hoạt động của Yasou

Điểm: 5,978 điểm (hạng #88)
Danh hiệu: Thạc sĩ
Các câu hỏi: 110 (trong đó có 64 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 266 (có 97 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 32
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 154 câu hỏi, 80 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 229 bỏ phiếu, 5 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 308 bỏ phiếu, 2 rút phiếu
Thành viên trong: 1 năm
Loại: Quản Trị Viên
Họ và tên Thanh Phạm Đức

Huy chương

Đồng

Câu hỏi hay hạng III x 36
Tri ân hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 21
Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 46
Thành tích hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 5

Bạc

Câu hỏi hot hạng II x 11
Tri ân hạng II x 1
Đọc giả hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Điểm danh hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1

Vàng

Câu hỏi hot hạng I x 3
Đọc giả hạng I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Biên tập viên hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1

 

 

47,524 câu hỏi
185,287 câu trả lời
58,521 bình luận
8,999 thành viên