search
Chào mừng bạn, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Gửi bài tập cần hỏi của bạn ngay

Thành viên Xuhoa13

Hoạt động của Xuhoa13

Điểm: 3,401 điểm (hạng #115)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 226 (trong đó có 127 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 247 (có 10 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 0
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 1 trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 126 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Biên tập viên hạng III x 1
100 điểm x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 11
Đọc giả hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 7
Thành tích hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 14
Điểm danh hạng III x 1

Bạc

Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Đọc giả hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Tri ân hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 8

Vàng

Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Đọc giả hạng I x 1
Biên tập viên hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 3
Loading...
...