Thành viên VienKienThai

Loading...

Hoạt động của VienKienThai

Điểm: 162 điểm (hạng #3,170)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 2 (trong đó có 2 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 7 (có 2 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 6
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 4 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 4 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 21 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Thành viên trong: 6 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên Viên Kiến Thái

Huy chương

Đồng

Câu trả lời hay hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
100 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng III x 2
Câu hỏi hay hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 1
Loading...
49,495 câu hỏi
187,960 câu trả lời
58,936 bình luận
9,423 thành viên